THE REAL SINGER Batch 3 Updates!

THE REAL SINGER Batch 3 Updates! Through THE REAL SINGER auditions held in April & May, 18 singers have successfully emerged to be The Real Singer Batch 3 Artistes-In-Progress (AIP)! Kudos to them! Congratulations! Bai, Jun Long Boay, Nicholas Kai Xun Cheong, Ying Li Julian Chong, Helen Fong, Jia Wei Foo, Ye Wei Ho, Si […]